algemeen I historiek I wie is wie I doelstellingen I contact I vraag/aanbod

AV RVB

IEC

 

voorbije europeades

fotogalerij

_____________

huidige Europeade

12-16 juli 2023 Gotha-Duitsland

deelnemende groepen

info deelnemende groepen

_____________

komende Europeades

2024-Kielce PolenGECOÖRDINEERDE STATUTEN
NA WIJZIGING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING DD. 18/03/2014

Benaming, zetel, duur, doel

Art. 1. De vereniging draagt de naam: Europeade Comité Vlaanderen vzw.
Art. 2. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd: Potterstraat 167 bus 6, 9170 Sint-Pauwels; ze ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.
Art. 3. Ze heeft tot doel, het organiseren van:

  1. Voorbereidingen van activiteiten tijdens de Europeade voor Europese   volksculturen met een Vlaamse dimensie, die bijdragen tot eenheid in verscheidenheid van de Europese volkeren en culturen
  2. Ontmoetingen die een brug leggen van mens tot mens, van cultuur tot cultuur, van volksgemeenschap tot volksgemeenschap
  3. het organiseren van “een ontmoetingsforum voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse volkskunstgroepen die deelnemen aan de Europeade voor Europese volksculturen. ”

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Leden, toelating, uittreding

Art. 5. De vereniging bestaat uit leden en ereleden.
Het aantal leden is niet beperkt, maar het minimum is vastgesteld op drie.
Art. 6. Worden als lid  beschouwd :
Iedere persoon die, voorgesteld door minstens twee leden van de raad van bestuur, toegelaten wordt als lid bij eenvoudige meerderheid in de algemene vergadering.
Art. 7. De raad van bestuur kan ereleden aannemen die enkel geldelijk of moreel de vereniging steunen.
Art. 8. Elk lid aanvaardt door het feit van zijn lidmaatschap alle bepalingen en verplichtingen die in de statuten vervat staan.
Het aanvaarden van de statuten houdt de aanvaarding van een eventueel huishoudelijk reglement in.
De leden en ereleden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door bij schrijven hun ontslag aan te bieden, gericht aan de voorzitter.
Wordt als ontslagnemend geacht het lid of erelid dat overlijdt of de verschuldigde bijdrage niet betaalt na de eisbaarheid.
Tot uitsluiting van een lid kan enkel worden overgegaan door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde der stemmen.
De raad van bestuur kan evenwel een lid voorlopig schorsen in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering.
Art. 9. Het ledenregister, opgemaakt en toegankelijk zoals in de wet voorzien alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van personen door de vereniging gemandateerd alsook alle boekhoudkundige stukken moeten ter inzage zijn van alle leden en derden conform de regelen bepaald bij Koninklijk Besluit.

Bijdrage

Art. 10. De raad van bestuur bepaalt de hoegrootheid der lidgelden die eventueel jaarlijks zullen worden betaald door de leden. Er zal geen toetredingsbijdrage worden geëist.
Voor de leden mag het lidgeld niet meer zijn dan honderd vijfentwintig euro (125 €).

Algemene vergadering

Art. 11. De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging.  Zij is samengesteld uit leden van de vereniging.
Art. 12. Onder de bevoegdheid van de algemene vergadering valt, al wat vermeld staat in de wet alsmede datgene wat de statuten, aanvullend, aan haar toekennen.
Art.13. Ieder jaar wordt een algemene vergadering der leden gehouden die de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begroting vóór het komende jaar en het beleid van de bestuurders goedkeurt.
Al de leden der vereniging worden door de raad van bestuur voor de algemene vergadering opgeroepen bij gewone brief, ten laatste tien dagen vóór de vergadering.
De agenda zal bij de oproepingsbrief gevoegd zijn.
De leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, drager van een schriftelijke volmacht.
De vergaderingen hebben plaats op de zetel van de vereniging of op de plaats aangeduid in de oproepingsbrief.
Art. 14. De raad van bestuur moet de algemene vergadering bijeenroepen wanneer 1/5 van de leden zulks aanvraagt.
Art. 15. Al de leden hebben gelijk stemrecht op de algemene vergadering en de besluiten worden genomen bij meerderheid der stemmen van de aanwezige leden en vertegenwoordigde leden tenzij wet of statuten een ander quorum vereisen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de leden die zulks wensen en zullen ter inzage liggen op het secretariaat van de vereniging.
Art. 16. Voor wijziging aan de statuten in het algemeen en voor wijziging van het doel in het bijzonder geldt het specifieke quorum vermeld in de wet.

Raad van bestuur, dagelijks bestuur

Art. 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, die gekozen worden door de algemene vergadering voor een periode van maximum vier jaar, en zijn herkiesbaar.
Evenwel zal om de twee jaar, de helft van de bestuurders in functie herkiesbaar worden gesteld.
Hun mandaat is onbezoldigd en eindigt automatisch bij hun overlijden of ontslag.
Art. 18. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om de vereniging te besturen.
Het dagelijks bestuur, aangesteld door de raad van bestuur die ook zijn bevoegdheden vastlegt, is herroepbaar ad nutum. Het handelt, zoals de raad van bestuur, als college.
De raad van bestuur benoemt de voorzitter uit zijn bestuurders en dit voor een maximumtermijn van vier jaar maar hernieuwbaar.
Art. 19. De raad van bestuur benoemt alle bedienden en leden van het personeel en ontslaat ze.
De voorzitter verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vereniging alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van financiële instellingen, vervoer en andere administraties. Met het oog op de dagelijkse werking laat de voorzitter zich bijstaan door personen uit de Raad van Bestuur die hij aanwijst. Zij vormen het Dagelijks Bestuur.
Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden door de handtekeningen van twee bestuurders.
Art. 20. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders en de meerderheid moet aanwezig zijn.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
De besluiten worden bij gewone meerderheid der stemmen genomen.
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter der vergadering beslissend.
Art. 21. Een huishoudelijk reglement, kan door de raad van bestuur aan de algemene vergadering worden voorgelegd.
Wijzigingen kunnen door de algemene vergadering aangebracht worden met eenvoudige meerderheid.

Jaarrekening

Art. 22. Bij het einde van elk boekjaar wordt door de raad van bestuur de jaarrekening opgesteld en de begroting voor volgend jaar opgemaakt en binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar voorgelegd aan de algemene vergadering.
Zij worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen en zijn vergezeld van een jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur.
De jaarrekening en de begroting liggen ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering ter inzage van de leden op de zetel.
Art. 23. Het boekjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december.

Ontbinding, vereffening, aanvullende bepalingen

Art. 24. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering een vereffenaar aan en bepaalt de bestemming die aan het netto actief van het maatschappelijk bezit zal worden gegeven, wat noodzakelijkerwijze een vereniging  met een analoog opgerichte belangloze doelstelling moet zijn.
Art 25. Al wat niet uitdrukkelijk door deze statuten wordt geregeld, zal onderworpen zijn aan de bepalingen van de wet op de vzw.